Thelychiton  (previously Dendrobium)

Back  

Thelychiton moorei
 

Back